"Rejsen hjem til dit sande Jeg"

Gennem healing- og dybdemassage og healing af dit indre barn
kan du finde hjem til dig selv

Artikel af Kasha Hansen som har været bragt i Lysstrejfet

Gennem opdragelse og samfundets normer, har vi direkte eller indirekte lært, at vi ikke måtte være os selv og ikke kunne have de følelser, vi havde i barndommen. Dette mønster fortsætter vi med at følge og leve efter som voksne, hvilket ofte resulterer i at vi ikke længere er i kontakt med og er fortrolige med vores sande jeg. For de fleste mennesker er deres sande jeg dybt og grundigt skjult, men tabet vil før eller siden manifestere sig på det fysiske og/eller psykiske plan og give et signal om de følelser og behov den enkelte har og som har brug for healing i form af kontakt, opmærksomhed, nænsomhed, accept og kærlighed.

I 1980 oplevede jeg en periode med meningsløshed og begyndte derfor selv at søge nye livsværdier. I denne søgen opdagede jeg på egen krop, psyke og sjæl hvilket smukt og værdifuldt redskab Healing og dybdemassage var. For mig betød det dengang igen at få mod på tilværelsen, at få et fysisk og psykisk overskud og forstå nogle af årsagerne til meningsløsheden. Dengang havde jeg aldrig drømt om, at jeg senere skulle komme til at undervise og støtte andre mennesker i deres udviklingsproces.

Vækstprincippet i mit arbejde er, at jeg søger at støtte andre mennesker i at finde deres ressourcer og kvaliteter, så de i stedet for at blive offer for konflikter og problemer lærer af dem og vokser gennem dem. Når man begynder at arbejde med sin personlige udvikling, begynder man for alvor at opdage, hvilken høj pris man betaler for at være afskåret fra sine egne følelser og behov. Dvs. at være adskilt fra sit "sande jeg". Dette opleves af mange som en smerte, der giver sig til udtryk i følelser af meningsløshed, depression, ensomhed, tomhed og isolation. Der er mange døre ind til vores ægte følelser og behov, men fordi vi mange gange ikke har haft berøring med disse i årevis, kan det tage tid at åbne og få kontakt. Ligesom i eventyrenes verden kræver det mod og vedholdenhed at åbne op for de skjulte og hemmelige rum.

Trygheden, der opstår ved endelig at kunne være sig selv og ikke længere have brug for at skjule eller undertrykke sider af sig selv er meget healende. Det giver en fornyet glæde ved livet, en følelse af frihed, masser af energi og kraft som kan bruges til alle de nye valgmuligheder livet byder på.

At arbejde med sig selv kræver tålmodighed og det tager tid at få en indre forståelse af, hvilke følelser og aspekter af ens liv, der har brug for healing. At arbejde med selvudvikling kan medføre perioder, hvor man er mere eller mindre indadvendt, men dette er ikke et mål i sig selv. Målet er at opnå en personlig balance og et forøget engagement i sin dagligdag. På længere sigt giver selvudvikling større klarhed og mulighed for at leve i overensstemmelse med sig selv".

Når vi som børn har oplevet fravær i form af opmærksomhed, kærlighed og respekt dvs. ikke er blevet respekteret, værdsat, set og hørt, udvikler vi et isoleret og adskilt selv, og på denne måde mister vi kontakt med vores "sande natur". Det barn, der er blevet påduttet, at det tænker eller føler forkert eller måske endda er blevet misbrugt fysisk eller følelsesmæssigt, vil ofte tvivle på sin egen værdifuldhed. Det vil føle skyld og skam over at være den, han/hun er både følelsesmæssigt, tankemæssigt og kropsligt. Det vil føle sig forkert, ensom og angst og mister således kontakten med sin egen væren.

For at beskytte os selv udvikler vi i en meget tidlig alder reaktionsmønstre og strategier for ikke at mærke os selv og fortrænger således den oprindelige smerte igen og igen. Sorgen og smerten over at være adskilt fra sit "sande jeg" kan heales ved at rumme og favne det "sårede indre barn" og dets følelser.

At heale de gamle sår bringer "barnet i os", ud af sin isolation, ensomhed og angst. Derigennem har vi mulighed for både at tilgive og åbne op for vores oprindelige og naturlige, vise, spontane og legende indre barn, som evner både nærhed, kærlighed, væren, glæde og åbenhed.

Under min egen udviklingsproces måtte jeg igen og igen erkende, at jeg behandlede mit indre barn, som jeg havde lært det under min opvækst. Ubevidst havde jeg overtaget mine forældres holdninger om, hvad der var rigtigt og forkert. De fleste af os er tilbøjelige til ubevidst at kritisere os selv ud fra de samme normer og derved får svært ved at elske os selv, som den vi er.

Ved at blive opmærksom på netop denne selvkritik og andre mønstre fra barndommen, får vi hver især mulighed for at handle anderledes og niere afklaret i forholdet til os selv, til andre og i vores nuværende livssituation. Denne forøgede opmærksomhed oplever jeg som værende det første skridt på vejen i en healingsproces.

"Rejsen hjem" gennem barndommens landskab er ofte smertefuld, og det kan anbefales, at man ikke er alene om processen, men samarbejder med en terapeut eller i en gruppe. Selve processen er samtidig uendelig smuk og forløsende, idet den bringer os ud af vores isolation, ensomhed og angst".

Anne Marie, en kursusdeltager på udviklingsgruppen
"Healing af dit indre barn", fortæller:

Jeg har gået i terapi on and off siden 1987, og har lært meget om mig selv og de mønstre jeg lever efter. Men en ting er at forstå dem med sit intellekt, noget andet er selv at erkende mønstrene. Jeg havde nogle meget faste ideer om, hvordan mit indre barn ville være på forskellige stadier og i det hele taget, hvordan det har været at være mig i min familie.

Disse overbevisninger viste sig, som kurset skred frem, ikke at holde stik. Kurset formåede på en nænsom måde at guide mig frem til at turde åbne for et sted, som er meget sårbart, et sted hvis eksistens er svær at erkende. Det gav mig en anden forståelse af mig selv, og hvorfor det er så vigtigt at til give sig selv, for det man har budt både sig selv og andre.

Jeg tror på, at det er det første skridt på vejen til en form for healing af den sorg, vrede og smerte som ubevidst styrer ens handlemåde. I kursusperioden var der ting omkring mig, som ændrede sig. Nogle temaer, som før havde været utydelige, blev nærmest bøjet i neon, og fordi jeg var bevidst om ikke at handle, som jeg plejede, blev slutresultatet anderledes end ellers.

En ting, som var meget essentiel for mig, var at opleve at det indre barn, som jeg havde frygtet var fuldkommen hjælpeløst, viste sig at besidde en stor kraft. Det gjorde, at jeg i stedet for at holde fast i offerrollen, hvor jeg var fuldkommen afhængig af andres opfattelse, kunne begynde at tage an svaret for mig selv.

På Kashas kurser er der plads til alle. Der bliver ikke sat spørgsmålstegn ved den enkeltes følelse eller oplevelse, og man vælger selv, hvad man ønsker at dele. Der er ikke noget pres om at skulle nå et bestemt resultat, hvilket gør det nemmere at opholde sig i så privat og følsomt et rum, som det man åbner for.

 

I selvudvikling er healing- og dybdemassage med til at heale den dybe adskillelse fra vores sande jeg. Ved at Øge energiniveauet i et område, der særligt trænger til opmærksomhed, vokser muligheden for at komme i kontakt med dybt ubevidste dele af personligheden. Gennem en aktivering af det ubevidste kan meget følelsesladede og. betydningsfulde sider få plads til at komme frem. Under massagen vil modtageren ofte føle en udvidelse, en strømmen eller murren og måske se farver og/eller billeder dvs. sanse sit eget energifelt.

Ved at afbalancere og harmonisere energisystemet, bliver det muligt for modtageren at få kontakt med sine spirituelle kvaliteter. Denne kontakt skaber følelser som afslapning, fred, kærlighed, harmoni, glæde og fortrøstning og kan være med til at støtte modtageren i at finde ro og klarhed. Og se sammenhænge og mening der, hvor der tidligere fandtes meningsløshed og kaoslignende tilstande.

Livsenergien, også kaldet livskraften, gennemstrømmer vores kroppe som et usynligt kredsløbssystem. Denne strøm af energi kan svækkes eller blokeres på grund af følelsesmæssige og kropslige spændinger, samt negative overbevisninger og følelser som f.eks. stress, mindreværd, sorg, vrede, angst og ensomhed.

Hvis følelser af angst eller smerte fortrænges og ikke får opmærksomhed, forbliver de ubevidste, og livsenergien bliver bundet og sætter sig som muskelspændinger og blokeringer i kroppen.

Gennem massage og berøring styrkes kontakten med de lag i bevidstheden, som ofte ligger uden for ordenes rækkevidde, samt til de følelser og hændelser, som i sin tid var svære at forholde sig til. Frem for alt får vi her adgang til vores oprindelige ressourcer og kvaliteter. Derfor er kropsarbejdet hensigtsmæssigt i enhver udviklingsproces. Vi har mulighed for både at afvikle de gamle fastlåste mønstre, som giver sig til udtryk i kroppens spændingstilstand samt mulighed for at få genetableret kontakten til det sande jeg, med det liv, følelser og behov dette indebærer.

Da healing- og dybdemassage' er en blid, afspændende og omsorgsfuld massageform, er den særdeles velegnet som led i en selvudviklingsproces. Den rolige, nænsomme og dybdegående massage støtter modtageren i at lære sig selv, sin krop og sine følelser at kende i takt med modtagerens egen indre rytme. Massagen er bygget op omkring menneskets energisystem, som tager udgangspunkt i, at vi alle består af fem energilegemer: Det fysiske, det æteriske, det astrale (følelsesmæssige), det mentale og det spirituelle legeme.

Jeg betragter ikke den fysiske krop som en isoleret del, men arbejder ud fra et helhedssyn, hvor man ikke kun arbejder med symptomer, men søger at finde den dybereliggende årsag til en spændingstilstand.

Ved at kombinere samtale med massage, er det muligt at hjælpe mennesker med at finde nøglerne til skjulte, undertrykte og ofte følelsesmæssige forladte rum. Samtalen støtter modtageren i at udtrykke sig, og som oftest oplever modtageren en dybere kontakt med sig selv ved at sætte ord på sin aktuelle situation. Herigennem får han/hun bevidstgjort og frisat gamle negative overbevisninger, hvilket giver nye valgmuligheder, en større åbenhed og aktiverer flere indre ressourcer. Jeg oplever ofte, at det at have en opmærksom og nærværende lytter, som man samtidig føler sig set og mødt af, kan være meget healende i sig selv

Når man føler sig set, hørt og respekteret, er der mere overskud og motivation til at lære af de situationer man møder og derved vokse gennem dem.

Selve massagen er derfor en direkte fortsættelse af samtalen. De nye indsigter har større mulighed for at blive integreret, når der samtidig løsnes op for de spændinger og blokeringer, som har hæmmet livsenergien i at strømme frit. Den frigjorte energi kan omsættes i hverdagen til at tage nye beslutninger og skridt i den retning, der føles rigtig for modtageren.

Lisbeth Hansen, en kursusdeltager fra den 2-årige massageuddannelse fortæller:

At jeg nogensinde skulle få personligt. kendskab til massage, ja endog selv udføre massage på fremmede mennesker, var helt utænkeligt for bare nogle få år siden ". I 1998 blev jeg involveret i et trafikuheld og blev herefter klar over at jeg måtte skifte spor og retning i livet.

Daglige smerter efter et piskesmæld var nu blevet min følgesvend, men jeg er ikke tilhænger af smertestillende medicin. Uden helt at vide hvorfor eller hvad jeg gik ind til, meldte jeg mig til et grundkursus i Healing- og dybdemassage hos Kasha Hansen.

På en blid og rolig måde lærte jeg nu massagen at kende, som et forunderligt redskab til kontakt med min egen krop og de ressourcer den indeholder. jeg mødte her en helt anderledes måde at opfatte mennesker på. Samtidig var det så velkendt, at jeg måtte have ventet på det hele mit liv.

Trin for trin lærte jeg at udføre en hel kropsmassage og oplevede selv den glæde det kan være at slippe tanker og mønstre fra hverdagen for derefter at hengive mig til trygge og tillidsfulde hænder. En ny dør åbnede sig langsomt for mig og den ønskede jeg ikke bare at lukke igen. I skrivende stund har jeg netop afsluttet den 1-årige massage uddannelse på Oasen. Et år med utrolig mange personlige udfordringer for krop og sind.

Jeg har opdaget betydningen af hver enkelt lille kropsdel og den "historie" den fortæller. F.eks. er en fod ikke længere blot en fod, det er også forbindelsen til den jord, jeg bevæger mig på hver eneste dag. Ligeså har ryggen fået en ny betydning, for her bærer jeg "rygsækken", med hele min baggrund lagret. På uddannelsen er hver enkelt lille kropsdel på denne bevidstgørende måde blevet gennem gået. Suppleret med bl.a. anatomisk opbygning og forskellige massageteknikker.

Alt dette har sat forholdet til min egen krop ind i et nyt perspektiv, hvor hele min opfattelse af mig selv, lag for lag er blevet pillet fra hinanden og ganske nænsomt sammensat igen med en helt anderledes følelse af accept og kærlighed til den person, jeg virkelig er. At massagen således viser sig at være et vidunderligt redskab, også som led i en personlig udvikling, har vist mig, at kilden til livsglæde kan findes her.

Med mine egne hænder har jeg opdaget hvilken gave det er, selv at kunne hjælpe andre mennesker til en forløsning af de blokeringer, der kan være årsagen til at livet er svært og derfor ikke kan leves fuldt ud. Ved at hjælpe andre til at lære kroppens egne signaler at kende, til det at kunne rumme -og udtrykke følelser er det muligt at nå ind til de indre ressourcer.

Dette arbejde er for mig blevet essensen bag et liv, der vil kunne leves i harmoni og balance med omgivelserne og med indre fred.

 

"Vores inderste kerne er kreativ af natur og har en drivkraft mod selvrealisering. Det giver sig til udtryk i en længsel hen imod at skabe et liv, der er i overensstemmelse med vores sande jeg".

Kasha Hansen er oprindelig uddannet pottemager og har siden 1978 arbejdet med personlig udvikling. Hun er uddannet som massagelærer på Nordlyscentret og har undervist i healing- og dybdemassage gennem 17 år. I dag har hun sit eget center på Frederiksberg "Oasen", hvor hun afholder uddannelser og kurser. Er trænet i "Indre barn arbejde" ved udenlandske terapeuter i Poona og er i sit arbejde meget inspireret af den amerikanske terapeut John Bradshaw, der bl.a. har skrevet bogen "Rejsen hjem". Hun er desuden uddannet som NLP-Master Practitioner på Dansk NLP-Institut.

Copyright 2007: Oasen · Webdesign: Tao Design